STATUT

Rozdział I: Nazwa, teren działania i siedziba stowarzyszenia

§ 1

 1. „Polskie Zrzeszenie Płytkarzy” (zwane dalej Stowarzyszeniem) jest stowarzyszeniem osób fizycznych i prawnych.
 2. Stowarzyszenie zrzesza w szczególności osoby prowadzące działalność usługową, handlową, promocyjną, wytwórczą i wystawienniczą na rzecz budownictwa – przede wszystkim w branży płytkarskiej oraz osoby świadczące pracę na rzecz wyżej wymienionych.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Szczecin.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem zagranicznych i krajowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 6

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia działalności Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników oraz zlecać wykonywanie ekspertyz i opracowań specjalistom.

§ 7

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w przepisach prawa.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 8

Stowarzyszenie może powoływać oddziały. Oddziały nie posiadają osobowości prawnej.

§ 9

 1. Stowarzyszenie używa okrągłej pieczątki z napisem „Polskie Zrzeszenie Płytkarzy” oraz pieczątki podłużnej z nazwą Stowarzyszenia i jego adresem.
 2. Stowarzyszenie może ustalić odznakę stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Pieczątki oraz odznaka, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią symbolikę Stowarzyszenia.
Rozdział II: Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§ 10

 1. reprezentowanie interesów osób – zajmujących się w branży płytkarskiej usługami, handlem, wytwórczością, wystawiennictwem oraz promocją – wobec władz państwowych, samorządowych, podmiotów gospodarczych, osób fizycznych;
 2. ochrona praw tych osób,
 3. działanie na rzecz ich doskonalenia zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji.

§ 11

 1. inicjowanie i podejmowanie działań legislacyjnych zmierzających do doskonalenia uregulowań prawnych, a także inicjowanie i podejmowanie działalności zmierzającej do doskonalenia promocji, wystawiennictwa, wytwórczości, usług i handlu na rzecz rozwoju budownictwa, a w szczególności branży płytkarskiej, w tym także inspirowanie wdrażania postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego,
 2. inspirowanie oraz podejmowanie różnych form działalności promocyjnej i wystawienniczej związanych z rozwojem branży płytkarskiej,
 3. popularyzowanie różnych form i metod procesów inwestycyjnych na rzecz płytkarstwa,
 4. opracowywanie i przedstawianie odpowiednim instytucjom rozwiązań techniczno-użytkowych w celu ujęcia ich w polskich normach.
 5. krzewienie wśród rzemieślników obszernych informacji dotyczących wiedzy na temat produktów i materiałów, z których korzystają w swojej pracy, w celu ustawicznego podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych,
 6. wypromowanie zawodu glazurnika i stworzenie warunków dla uzyskiwania uprawnień czeladniczych i mistrzowskich,
 7. opracowywanie informacji zawierających wskazówki w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz ochrony środowiska,
 8. testowanie i opiniowanie nowych materiałów, systemów i technologii w branży płytkarskiej,
 9. wnioskowanie nadania uprawnień rzeczoznawcy w dziedzinie płytkarstwa,
 10. podejmowanie działań w ramach międzynarodowej wymiany doświadczeń dotyczących wystawiennictwa, technologii i techniki z zakresu robót płytkarskich,
 11. prowadzenie działalności informacyjnej, szkoleniowej i wydawniczej w zakresie usług płytkarskich, wytwórczości, handlu, wystawiennictwa materiałów budowlanych związanych z zawodem płytkarza,
 12. współpraca z różnymi organizacjami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi w zakresie zadań stowarzyszenia,
 13. zlecanie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych zmierzających do doskonalenia zawodu płytkarza w oparciu o doświadczenia zrzeszonych członków,
 14. tworzenie funduszy specjalnych na cele związane z rozwojem myśli naukowo-technicznej w zakresie prac płytkarskich oraz ich upowszechnienia w Polsce i za granicą,
 15. prowadzenie szkoleń mających na celu doskonalenie wiedzy fachowej i umiejętności płytkarzy,
 16. sponsorowanie przedsięwzięć pożytecznych dla propagowania idei stowarzyszenia,
 17. działalność dobroczynna,
 18. działalność w zakresie ochrony środowiska i ekologii poprzez podejmowanie inicjatyw w tych obszarach.
Rozdział III: Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 12

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 13

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być:
  1. obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, który zadeklaruje chęć przystąpienia do Stowarzyszenia,
  2. cudzoziemiec posiadający miejsce zamieszkania w Polsce, który zadeklaruje chęć przystąpienia do Stowarzyszenia,
  3. cudzoziemiec nie posiadający miejsca zamieszkania w Polsce, który posiada obywatelstwo kraju będącego członkiem Unii Europejskiej, który zadeklaruje chęć przystąpienia do Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Wzór deklaracji określi Zarząd Stowarzyszenia.

§ 14

 1. Członkiem wspierającym może być polska lub zagraniczna osoba fizyczna lub prawna popierająca cele i zadania Stowarzyszenia oraz deklarująca poparcie finansowe na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo zwyczajne uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji i podjęciu przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia. Wzór deklaracji określi Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Osoba prawna może być tylko członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 15

 1. Członkiem honorowym może zostać polska lub zagraniczna osoba fizyczna zasłużona dla Stowarzyszenia.
 2. O nadaniu członkostwa honorowego decyduje Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

W przypadku odmowy przyjęcia na członka zwyczajnego zainteresowany może, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały Zarządu Stowarzyszenia w tej sprawie, złożyć za pośrednictwem Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania Członków, którego uchwała jest ostateczna.

§ 17

 1. Członkowie zwyczajni stowarzyszenia mają prawo:
  1. wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
  2. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania uwag i wniosków we wszystkich sprawach członkowskich,
  4. zaskarżania uchwał Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania w sprawach członkowskich,
  5. posługiwania się symboliką Stowarzyszenia,
  6. korzystania z urządzeń technicznych, poradnictwa, szkoleń oraz opieki Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi stowarzyszenia mają prawo:
  1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz opiniowania projektów uchwał o szczególnym znaczeniu dla Stowarzyszenia,
  2. reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach zleconych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  3. zgłaszania uwag i wniosków w zakresie działalności Stowarzyszenia
  4. wybierania i bycia wybieranymi do władz Stowarzyszenia.
  5. posługiwania się symboliką Stowarzyszenia,
 3. Członkowie wspierający mają prawo:
  1. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia z głosem doradczym co do treści uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  2. zgłaszania uwagi i wniosków w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia,
  3. posługiwać się symboliką Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
 5. Członkowie wpierający reprezentowani są przez swoje organy lub przez swoich pełnomocników.

§ 18

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
  1. przestrzegania statutu, uchwał Stowarzyszenia oraz wprowadzania ich w życie,
  2. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich,
  4. uczestniczenia w działaniach zmierzających do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z celami Stowarzyszenia.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek udzielania zadeklarowanego na rzecz Stowarzyszenia wsparcia finansowego.
 3. Członkowie honorowi mają obowiązek przestrzegania statutu i uchwał Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§ 19

 1. Ustanie członkostwa zwyczajnego następuje na skutek:
  1. rezygnacji złożonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia (z chwilą złożenia pisma),
  2. skreślenia z listy członków
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia
  4. śmierci członka
  5. likwidacji bądź upadłości Stowarzyszenia.
 2. Skreślenie członka może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek nie bierze udziału w żadnej z form pracy stowarzyszenia określonej w § 11.
 3. Wykluczenie ze stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek w rażący sposób uchybia postanowieniom statutu albo niegodnym zachowaniem naruszy dobre imię i autorytet Stowarzyszenia.
 4. Uchwałę o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia Zarząd uzasadnia w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia oraz doręcza adresatowi wraz z uzasadnieniem.
 5. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków w ciągu 7 dni od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 20

 1. Utrata członkostwa wspierającego następuje na skutek:
  1. rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia (z chwilą złożenia pisma)
  2. wykluczenia w przypadku określonym w § 19 ust.3,
  3. skreślenia z listy członków w przypadku nie wypełniania ciążących na nim obowiązków,
  4. likwidacji bądź upadłości Stowarzyszenia,
  5. rozwiązania bądź likwidacji członka wspierającego.
 2. Decyzję o utracie członkostwa przez członka wspierającego w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt.2 i 3, podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały.
 3. Uchwałę o skreśleniu z listy członków lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia Zarząd uzasadnia w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia oraz doręcza adresatowi wraz z uzasadnieniem.
 4. Od uchwały o skreśleniu lub wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania za pośrednictwem Zarządu do Walnego Zebrania Członków w ciągu 7 dni od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 21

 1. Członkostwo honorowe wygasa przez dobrowolne zrzeczenie się członkostwa (deklaracja złożona na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia)
 2. W przypadku naruszenia obowiązków wskazanych w § 18 ust.3 oraz w sytuacji, o której mowa w § 19 ust. 3, Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałą o pozbawieniu godności członka honorowego. Uchwała może być podjęta na wniosek Zarządu, większością 3/4 (trzy czwarte) oddanych głosów w obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania w przypadku naruszenia.
Rozdział IV: Ustrój i władze Stowarzyszenia

§ 22

 1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków
  2. Zarząd Stowarzyszenia
  3. Komisja Rewizyjna
 2. Władzami oddziału Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Oddziału,
  2. Zarząd Oddziału
  3. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 23

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów Stowarzyszenia w przypadku, gdy ilość członków zwyczajnych przekroczy liczbę 1000 członków.
 2. Kadencja Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia trwa 10 lat.
 3. Walne Zebranie Członków Oddziału zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów Oddziału, przypadku, gdy ilość członków zwyczajnych Stowarzyszenia w danym Oddziale przekroczy liczbę 200 członków.
 4. Kadencja Walnego Zebrania Delegatów Oddziału trwa 10 lat.
 5. Mandat przysługuje delegatom od momentu wyboru do czasu zakończenia kadencji Walnego Zebrania Delegatów Oddziału lub Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia.
 6. Delegatem może zostać wybrany jedynie członek Stowarzyszenia, będący osobą fizyczną.
 7. Utrata członkostwa powoduje utratę mandatu.
 8. Śmierć delegata powoduje wygaśnięcie mandatu.
 9. W przypadku zajścia zdarzeń wskazanych w ust. 7 i 8 w czasie trwania kadencji Walnego Zebrania Delegatów Oddziału lub Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia, uzupełnienie składu organu następuje poprzez kooptację, na podstawie uchwały organu w którego składzie występują braki. Organ powołuje osobę z listy kandydatów na delegatów z kolejno największą ilością głosów oddanych za jej wyborem. W przypadku braku takiej osoby przeprowadza się wybory w celu wyłonienia delegata. Sposób organizacji wyborów określa uchwała Zarządu.
 10. Postanowienia statutu, w których mowa jest o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia i Walnym Zebraniu Członków Oddziału Stowarzyszenia, stosuje się odpowiednio do Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Delegatów Oddziału.

§ 24

 1. W Walnym Zebraniu Delegatów Stowarzyszenia biorą udział z głosem decydującym delegaci wybrani przez Walne Zebrania Członków Oddziałów Stowarzyszenia lub Walne Zebrania Delegatów Oddziałów, a w przypadku nie utworzenia Oddziałów- delegaci wybrani przez członków Stowarzyszenia.
 2. Liczbę delegatów wybieranych przez poszczególne Oddziały i sposób wyboru delegatów ustala Zarząd Stowarzyszenia na dwa miesiące przed końcem kadencji Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia. Ustalane liczby delegatów powinny być proporcjonalne do liczby członków zwyczajnych na terenie działania poszczególnych Oddziałów.
 3. W przypadku nie utworzenia Oddziałów Stowarzyszenia liczbę delegatów z poszczególnych terenów i sposób wyboru delegatów do Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia ustala zarząd Stowarzyszenia na dwa miesiące przed końcem kadencji Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia. Ustalane liczby delegatów z poszczególnych terenów powinny być proporcjonalne do liczby członków zwyczajnych na terenach zakreślonych przez Zarząd.
 4. W Walnym Zebraniu Delegatów Oddziału Stowarzyszenia biorą udział z głosem decydującym przedstawiciele wybrani przez Walne Zabranie Oddziału Stowarzyszenia w liczbie określonej przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 25

 1. Zarząd może powołać oddziały w sytuacji, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 1000 (jeden tysiąc) członków
 2. Zasięg działania oddziału określa Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Zarząd Stowarzyszenia powołuje oddziały większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu.

§ 26

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Walnego Zebrania Członków Oddziału Stowarzyszenia, poza wyjątkami przewidzianymi w niniejszym statucie, podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 (połowy) członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie lub bez względu na ilość obecnych członków w drugim terminie wyznaczonym tego samego dnia.
 2. W przypadku ustąpienia w czasie trwania kadencji członków władz Stowarzyszenia lub Oddziału Stowarzyszenia ? Zarządu i Komisji Rewizyjnej ? organy uzupełniają skład na zasadzie kooptacji spośród wszystkich członków Stowarzyszenia .Jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/2 (polowa) liczby członków pochodzących z wyboru. Zatwierdzanie dokooptowanych do władz osób winno nastąpić na najbliższym Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia lub Walnym Zebraniu Członków Oddziału Stowarzyszenia, a w przypadku braku Oddziałów ? przez Zarząd Stowarzyszenia

Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia

§ 27

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia raz do roku.
 3. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w razie potrzeby na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemne żądanie Zarządów Oddziałów reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą), albo na wniosek 1/5 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do glosowania.
 4. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wskazanego w ust. 3. Termin Zebrania musi przypadać w ciągu 30 dni od dnia zwołania.
 5. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje tylko nad sprawami, dla których zostało zwołane. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad głosować można wyłącznie w przypadku 100% obecności członków Stowarzyszenia uprawnionych do udziału w Zebraniu.
 6. Zarząd ma obowiązek powiadomić uprawnionych do uczestnictwa na łamach czasopisma Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy lub pocztą elektroniczną o terminie oraz miejscu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, na co najmniej 14 dni przed terminem obrad, a w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów, może dokonać powiadomienia również w inny skuteczny sposób, w terminie umożliwiającym członkom dojazd na obrady.
 7. Obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia otwiera Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

§ 28

 1. Wybór i odwołanie oraz zawieszanie członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 2. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 3. uchwalenie regulaminu działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
 4. rozpatrzenie i uchwalenie preliminarza budżetowego przedłożonego przez Zarząd Stowarzyszenia.
 5. upoważnianie Zarządu Stowarzyszenia do nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości dla potrzeb Stowarzyszenia.
 6. ustalania najwyższej kwoty zobowiązań, które może zaciągać Zarząd Stowarzyszenia bez wcześniejszej uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 7. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku obrachunkowym i sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz udzielanie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium.
 8. ustalanie programu działania Stowarzyszenia ? w tym uchwalanie priorytetów działalności Stowarzyszenia na dany okres.
 9. zmiana Statutu Stowarzyszenia i głównych kierunków działalności Stowarzyszenia.
 10. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich dotyczących nałożenia kar, skreśleń oraz wykluczeń,
 11. rozpatrywanie odwołań w sprawach dotyczących rozwiązywania Oddziałów,
 12. nadawanie godności członka honorowego,
 13. ustalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich,
 14. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedłożonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia przez Zarząd Stowarzyszenia,
 15. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i zagranicznych organizacji.
 16. podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 29

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z od dwóch do trzech członków wybieranych spośród członków Stowarzyszenia na dziesięcioletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Ponowne wybory na członka Zarządu są dopuszczalne.
 3. Członek Zarządu może być odwołany w trakcie kadencji uchwałą Walnego Zebrania Delegatów Stowarzyszenia podjętą większością 3/4 głosów.
 4. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa Zarządu.

§ 30

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 3. opracowywanie okresowych preliminarzy budżetowych, planów działalności, sprawozdań i wniosków,
 4. gospodarowanie funduszami i majątkiem Stowarzyszenia,
 5. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
 6. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 7. wystąpienie do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o pozbawienie członkostwa honorowego,
 8. powoływanie komisji opiniotwórczych koniecznych dla prawidłowego działania Stowarzyszenia,
 9. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich dotyczących skreśleń i wykluczeń,
 10. zawieszanie w czynnościach zarządów poszczególnych Oddziałów w razie wyraźnego braku aktywności w wykonywaniu zadań, niezgodności ich działalności z prawem lub statutem Stowarzyszenia,
 11. podejmowanie uchwał w sprawie posługiwania się symboliką Stowarzyszenia (kto i w jakim zakresie może się nią posługiwać),
 12. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Stowarzyszenia.
 13. podjęcie uchwały o wprowadzeniu odznaki Stowarzyszenia (oraz określeniu jej cech, tj. kształtu, barw, znaków, obrazów itp.),
 14. powoływanie i rozwiazywanie oddziałów Stowarzyszenia,
 15. określanie zasięgu działania oddziałów Stowarzyszenia,
 16. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 31

Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z regulaminem Zarządu Stowarzyszenia, w miarę potrzeb. Posiedzenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes, podając porządek dzienny. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

§ 32

 1. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia zapadają w formie uchwał zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu, chyba że postanowienia niniejszego statutu stanowią inaczej.
 2. W przypadku równej liczby głosów ?za? i ?przeciw? decydujący jest głos prezesa Zarządu.

§ 33

 1. Oświadczenia woli składane w imieniu Zarządu Stowarzyszenia wymagają formy pisemnej.
 2. Oświadczenia woli:
  1. skutkujące nabyciem prawa lub powstaniem zobowiązania o wartości nie przekraczającej kwoty 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) podpisuje Prezes Zarządu,
  2. skutkujące nabyciem prawa lub powstaniem zobowiązania o wartości przekraczającej kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) podpisuje Prezes i jeden z członków zarządu.
 3. Zarząd Stowarzyszenia jest upoważniony do udzielania pełnomocnictw do składania oświadczeń woli osobom nie będącym członkami Zarządu.

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia

§ 34

 1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia składa się z trzech członków wybieranych spośród członków stowarzyszenia.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia są wybierani na pięcioletnią kadencję.
 3. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia wybiera spośród siebie Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 35

 1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. składanie na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia sprawozdań z wyników kontroli z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
 3. występowanie do Zarządu Stowarzyszenia o zwołanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 4. w przypadku nie zwołania przez Zarząd Stowarzyszenia w terminach określonych w statucie Nadzwyczajnego lub Zwyczajnego Zebrania Członków Stowarzyszenia ? obowiązek zwołania tegoż Zebrania ciąży na Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w ciągu następnych 30 dni od upływu terminu, w jakim Zebranie powinno zostać zwołane.
 5. przeprowadzania innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, wnioskowanych przez Zarząd Stowarzyszenia lub podejmowanych z własnej inicjatywy,
 6. nadzorowanie działalności komisji rewizyjnych oddziałów.

§ 36

Szczegółowy zakres działalności komisji rewizyjnych poszczególnych oddziałów Stowarzyszenia określa regulamin uchwalony przez Komisję Rewizyjną Stowarzyszenia.

Rozdział V: Władze oddziału

Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 37

 1. Najwyższą władzą oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału.
 2. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
  1. ustalanie ogólnych kierunków działalności oddziału,
  2. uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  3. rozpatrywanie sprawozdań i ocena działalności władz oddziału,
  4. wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi Oddziału na wniosek komisji Rewizyjnej Oddziału.

§ 38

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału jest zwoływane przez Zarząd Oddziału raz do roku.
 2. Zarząd Oddziału może zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w razie potrzeby na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub na pisemne żądanie co najmniej 1/5 ( jedna piąta) Członków Oddziału uprawnionych do glosowania (w terminie nie później niż 30 dni od dnia złożenia wniosku).
 3. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje tylko nad sprawami, dla których zostały zwołane. Nad sprawami nie objętymi porządkiem obrad głosować można wyłącznie w przypadku 100% obecności członków Stowarzyszenia w oddziale uprawnionych do udziału w Zebraniu.
 4. Zarząd Oddziału ma obowiązek powiadomić na łamach czasopisma Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy lub pocztą elektroniczną o terminie oraz miejscu obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału na co najmniej 14 dni przed terminem obrad, a w przypadku Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Oddziału , może dokonać powiadomienia również w inny skuteczny sposób, w terminie umożliwiającym członkom dojazd na obrady.

Zarząd Oddziału

§ 39

 1. Zarząd Oddziału składa się z od dwóch do trzech członków. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa oraz Wiceprezesa.
 2. Kadencja członków Zarządu Oddziału Stowarzyszenia trwa pięć lat. Ponowne wybory na członka Zarządu są dopuszczalne.

§ 40

 1. kierowanie działalnością oddziału zgodnie z postanowieniami statutu Stowarzyszenia,
 2. reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
 3. zwoływanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 4. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Oddziału,
 5. zarzadzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w granicach budżetu Oddziału,
 6. opracowywanie projektów preliminarza budżetowego i przedstawianie ich Zarządowi Stowarzyszenia,
 7. uchwalanie budżetu Oddziałów w ramach przydzielonych środków oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.

§ 41

Posiedzenia Zarządu Oddziału Stowarzyszenia odbywają się zgodnie z regulaminem Zarządu Oddziału, w miarę potrzeb. Posiedzenia zwołuje Prezes lub Wiceprezes Zarządu Oddziału, podając porządek dzienny. Posiedzenia Zarządu Oddziału są protokołowane.

§ 42

 1. Decyzje Zarządu Oddziału Stowarzyszenia zapadają w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Zarządu.
 2. Oświadczenia woli składane w imieniu Zarządu Oddziału Stowarzyszenia wymagają formy pisemnej.
 3. Oświadczenia woli oraz wszelkie dokumenty składane w imieniu Zarządu podpisuje Prezes Zarządu Oddziału lub Wiceprezes.
 4. Oświadczenia woli skutkujące powstaniem zobowiązania finansowego podpisuje Prezes Zarządu Oddziału i jeden z pozostałych członków Zarządu.

Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 43

 1. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z trzech członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani na pięcioletnią kadencję.
 3. Komisja Rewizyjna Oddziału wybiera spośród siebie zwykłą większością głosów Przewodniczącego, który ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu Oddziału Stowarzyszenia z głosem doradczym.

§ 44

 1. przeprowadzanie przynajmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Oddziału Stowarzyszenia
 2. składanie na Walnym Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań z wyników kontroli z wnioskiem o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału,
 3. występowanie do Zarządu Oddziału o zwołanie Walnego Zebrania Członków Oddziału,
 4. w przypadku nie zwołania przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie określonym w statucie Nadzwyczajnego lub Zwyczajnego Zebrania Członków Oddziału ? obowiązek zwołania tegoż Zebrania ciąży na Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w ciągu następnych 30 dni od upływu tego terminu,
 5. przeprowadzania innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne Zebranie Członków Oddziału, wnioskowanych przez Zarząd Oddziału lub podejmowanych z własnej inicjatywy.
Rozdział VI: Majątek Stowarzyszenia

§ 45

 1. Majątek stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze, wartości niematerialne i prawne.
 2. Fundusze Stowarzyszenia powstają z:
  1. wpisowego i składek członkowskich,
  2. dotacji,
  3. darowizn, spadków, zapisów,
  4. wpływów z działalności gospodarczej prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  5. Środków zasądzonych przez Sądy z tytułu nawiązek i świadczeń na cele społeczne.

§ 46

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Stowarzyszenia jest rok kalendarzowy.

Rozdział VII: Zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 47

 1. W pierwszym terminie zmiana Statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia może nastąpić większością 2/3 ( dwie trzecie) głosów przy obecności co najmniej ? (trzy czwarte) członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.
 2. Drugie Walne Zebranie Członków Zarząd Stowarzyszenia zwołuje nie później niż w terminie 14 dni od daty pierwszego Walnego Zebrania Członków. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia w drugim terminie następuje zwykłą większością głosów bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

§ 48

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia winna określać przeznaczenie majątku oraz wyznaczyć likwidatorów.

Rozdział VIII: Postanowienia końcowe

§ 49

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Statutu mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. Nr 79 poz.855 z póz. zm.)